Katinka Waelbers

Welcome to my website!

Welcome to my website! I am Katinka Waelbers, and passion, craftsmanship, and exquisite, enduring materials (like glass, bronze, silver, innovative plastics and wood) are central to my art. I specialize in glass art and glass blowing, but life has too much to offer to do just one thing.

Welkom op mijn website. Ik ben Katinka Waelbers, en passie, vakmanschap en blijvende materialen (zoals glas, brons, zilver, innovatieve kunststoffen en hout) staan centraal in mijn kunst. Ik werk als glasblazer vooral met glas, maar het leven is zo rijk, dat het zonde is om maar één specialiteit te hebben.

 
Working for clients

Working for individual clients, companies and NGOs is very enjoyable. Making designs based on their specific wishes is always a treat.Yet I also love to make autonomous work, and I am happy to say, that also sells well!

Ik werk erg graag voor mensen, bedrijven en non-profit organisaties. Het (samen) maken van een ontwerp dat aansluit bij de wensen is altijd geweldig om te doen. Maar, autonoom werk maken is ook fijn, en gelukkig kan ik zeggen dat het goed verkoopt!

Autonomous work

In my autonomous work, I often make (glass) dioramas: little stories, often juiced with some humour! But I also like to create sculptures, paintings, art installations, or wall objects. Basically, I like to design and make almost anything!

In mijn autonome werk maak ik graag (glazen) diorama’s: kleine verhaaltjes met een beetje humor! Ik maak ook graag beelden, schilderijen, kunstinstallaties, of objecten voor aan de muur of plafond. Eigenlijk ontwerp en maak ik bijna alles graag!

I do not have just one source of inspiration, or just one style of work. Trying new things, new materials, new techniques. Making something that is both beautiful and meaningful, either for me, or my clients. That is what makes me tick.

Ik heb niet maar één bron van inspiratie, of maar één stijl van werken. Wat mij fascineert is nieuwe dingen uitproberen, nieuwe materialen, nieuwe technieken, en daarmee iets maken dat tegelijkertijd mooi en betekenisvol is, voor mezelf, of voor mijn klanten.

Background

What is my background? A very difficult question! I don’t like to commit to just one thing in life, and my cv shows that quite clearly.

Wat is mijn achtergrond? Moeilijke vraag! Ik wil niet mijn hele leven maar op één ding focussen, en mijn cv maakt dat vrij duidelijk.

I was born in Oss, Brabant (Netherlands), in 1975. After finishing pre-university education, I continued my studies at Utrecht University. I chose the education with the most widely ranged topics: Natural Sciences. I got my master in Sciences with nice grades, so they offered me a job, which I gladly took. Working at the University of Utrecht during the day, I did a full bachelor-master programme in philosophy during the evening. Wanting to have a PhD in philosophy of technology, I went to the University of Twente. There I did the same thing, working research and teaching during the day, and study during the evening for my PhD. For almost 15 years, I have worked at several universities. But I got enough of all that university politics and my hands got restless….

Ik ben geboren in Oss, Brabant, in 1975. Na het atheneum (Maaslandcollege) ben ik naar de Universiteit Utrecht gegaan. Ik heb de meest brede studie gekozen die ik toen kon vinden: Natuurwetenschappen. Ik kreeg een 9 voor mijn afstudeerscriptie, en dus boden ze me een baan aan bij de universiteit. Deze nam ik graag aan. Overdag werkte ik aan het opzetten van onderwijs en deed ik een aantal onderzoeksprojecten. In de avonduren heb ik toen aan dezelfde universiteit een filosofiestudie gedaan. Na afronding van die studie wilde ik een proefschrift gaan schrijven op het raakvlak van techniek en filosofie, en de Universiteit Twente was daar de perfecte plek voor. Ik deed daar hetzelfde: onderwijs en onderzoeksprojecten gedurende de dag, en een proefschrift in de avond. Voor bijna 15 jaar heb ik aan verschillende universiteiten gewerkt. Maar ik kreeg genoeg van alle universiteitspolitiek en mijn handen jeukten…

A hobby gone astray

As a hobby, in 2006, I started to work as a volunteer at the Glass Museum of Ravenstein (Netherlands). I started to specialise in glass and enamel, and in 2008 I started my own professional glass and artwork studio. As of January 2012, I left the university, and the Glass & Art studios became a more than full time enterprise for me.

Als hobby ben ik in 2006 begonnen als vrijwilliger bij het toenmalige glasmuseum in Ravenstein. I begon me te specialiseren in glas en emaille, en in 2008 heb ik mijn glas- en kunstatelier ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Januari 2012 ben ik weggegaan bij de Universiteit, en werd Glass & Art mijn meer dan full time bezigheid.

Missing science?

Often people ask me: don’t you miss the sciences and philosophy? Yes, and no….The Natural Sciences curriculum (including a great deal of chemistry, physics and even a four-week course on ‘crystalline and amorphous materials’) proved to be ideal for mastering the skills needed to work with glass and enamel. And my philosophy background has always remained an extremely valuable source of inspiration. Even though I do not call my work “animal ethics in a new age”, that doesn’t mean it is not in there.

Mensen vragen mij vaak: mis je de wetenschap en de filosofie niet? Ja, en nee … De natuurwetenschappen (met veel scheikunde, natuurkunde, materiaalkunde, maar ook zelfs een vierweekse cursus “kristallijne en amorfe stoffen”) bleken de ideale achtergrond te zijn voor het leren emailleren en glasblazen. Mijn achtergrond in de filosofie is altijd een waardevolle bron van inspiratie gebleven. Ook al noem ik mijn werk niet “dierethiek voor de 21e eeuw”, dat wil niet zeggen dat de gedachtes en ideeën er niet inzitten.

Want to know more?

Do you want to read more about the work of Katinka Waelbers? Please visit glasblazen.nl. Unfortunately, for the time being, only in Dutch.

Wilt u meer lezen over het werk van Katinka Waelbers? Op Glasblazen.nl vind u wekelijks een nieuwe blog, over de achtergronden van haar kunstzinnige werk!